ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 0956294xxx
อีเมล์ : st.kamonkal@kkumail.com
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2563,13:14  อ่าน 106 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียดผลงาน
แบบบันทึกคะแนนและเวลาเรียน

enlightenedแบบเรียนรายวิชาพื้นฐาน  อ15101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานenlightened

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ คาบ/จำนวน แบบฝึกหัด
แบบทดสอบก่อนเรียน
Pre-test
  1 ชั่วโมง  
เรื่องที่ 1 
At School
1. What have you got on Monday? คาบ 1
จำนวน 26 นาที 
 
  2. Write to a pen - friend. คาบ 2
จำนวน 25 นาที 
 
  3. How do you go to school? คาบ 3
จำนวน 31 นาที 
 
  4. My school day คาบ 4
จำนวน 26 นาที 
 
เรื่องที่ 2 
Who's that?
1. Writing about you school day.  คาบ 5
จำนวน 32 นาที
 
  2. What is her nationality? คาบ 6
จำนวน 29 นาที
 
  3. This is Japanese flag. คาบ 7
จำนวน 30 นาที
 
  4. What does your mother do? คาบ 8
จำนวน 39 นาที
 

โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2563,13:14   อ่าน 106 ครั้ง